REKLAMACIJE

Unitech d.o.o. garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi su originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu i na pojedinačnom proizvodu.
Unitech d.o.o. poštuje zakon o zaštiti potrošača i garantuje sledeće rokove:
2 godine – imate pravo na opravku i zamenu robe/usluge iako nemate garanciju (reklamacija)
14 dana - imate pravo da se predomislite ukoliko ste naručili robu preko Interneta
8 dana - rok u kome prodavac mora da odgovari na reklamaciju od dana prijema reklamacije
15 dana - rok za rešavanje reklamacije (izuzetak su nameštaj i tehnička roba, kada je rok za rešavanje reklamacije 30 dana) od dana prijema reklamacije
30 dana - rok u kome je prodavac dužan da vam izvrši uslugu ili isporuku robe od dana zaključenja ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija, osim ako nije nešto drugo ugovoreno
Uputstvo o korišćenju proizvoda isporučuje se kupcu zajedno sa proizvodom. Kupac je dužan da se pridržava priloženog uputstva, da sačuva račun koji je dobio elektronskim putem i originalnu ambalažu. Račun dobijen prilikom online kupovine jedini je dokument sa kojima kupac može ostvariti svoja prava.
Unitech d.o.o. u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, kompanija Unitech će zameniti proizvod novim ili vratiti novac.
Sve reklamacije nastale u slučaju nesaobraznosti kupljene robe regulisane su Zakonom o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS”, br. 62/2014). Potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti (Član 5. Stav 1). Unitech d.o.o. sklapanjem ugovora sa potrošačem prihvata sve obaveze iz tog zakona uz svu profesionalnu pažnju usmerenu ka potrošaču.
U slučaju potrebe za reklamacijom u vezi sa saobraznosti kupljene robe potrebno je robu doneti ili poslati poštom na adresu Unitech d.o.o, Mileve Simić 23, 21000 Novi Sad ili pozvati 021/6624 883.
U slučaju da kupac ne podleže zakonu o potrošačima, rešavanje problema u slučaju nesaobraznosti robe Unitech postupa po internom pravilniku br. 1/2014.
Kupac gubi pravo na reklamaciju ako se kvar izazove:
*nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu
*popravkom od strane neovlašćenih lica
*ugradnjom neorginalnih rezervnih delova
*oštećenjem koja su nastala zbog nemarnog rukovanja
*oštećenjem nastalim zbog mehaničkog udarca od strane kupca ili treće osobe
*nepravilnom ugradnjom
Da bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost kupca je da izvrši pregled proizvoda i da ukaže na eventualna mehanička oštećenja (pročitati način isporuke).
Reklamacija ne važi za potrošni material, baterije, sijalice, četkice motora, adaptere, kablove, noževe mašinica i slično.
Ukoliko u roku od 45 dana po prijemu proizvoda na servis, kvar ne bude otklonjen, obavezujemo se da ćemo proizvod zameniti novim, predložiti odgovarajuću zamenu ili vratiti novac, u dogovoru sa kupcem.
Ukoliko dođe do reklamacije, ovde možete preuzeti formular i popunjen poslati zajedno sa artiklom na adresu: Mileve Simić 23, 21 000 Novi Sad.

PRAVILNIK O GARANTNOM ROKU TRGOVAČKE ROBE Preuzmite pravilnik br. 1/2014