RASKID UGOVORA O KUPOVINI ROBE


Dole potpisani kupac _________________(ime i prezime kupca) obaveštavam Vas da raskidam ugovor po kojem sam u Vašoj internet prodavnici unitech.rs, kupio proizvod ____________(vrsta proizvoda), model ____________(oznaka), i to dana________________, po narudžbini broj____________.

Razlog raskidanja ugovora je: ______________________________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________________


___________________________________________________(opisati).
Dana ________________

_____________________________________
(ime i prezime)

_____________________________________
(mesto, adresa)

_____________________________________
(kontakt telefon)

_____________________________________
(e-mail adresa)